Oświadczenia i Prawa

Oświadczenia

Współadministratorami Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia szkoleń, informowania o eventach i inicjatywach spółek z grupy Daftcode oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych są następujące spółki:

 • Daftcode Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 1
 • Nethone Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 1
 • Skriware Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (01 - 217) przy ul.Kolejowej 19 / 21
 • Straal Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 1
 • Daftmobile Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 1
 • DaftCafe Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (02 - 672) przy ul.Domaniewskiej 34A
 • El Passion Next Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 2
 • Flode sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie(00 - 844) przy Pl.Europejskim 1
 • Oxla Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińska 2 / 189

Łącznie jako „Spółki z Grupy”.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki z Grupy na podstawie:

 1. Twojej zgody, w celu:
  • rozpatrzenia Twojego zgłoszenia na szkolenie lub event
  • prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji
  • informowania Cię o bieżących inicjatywach Spółek z Grupy
 2. prawnie uzasadnionych interesów Spółek z Grupy, tj.:
  • interesu w dochodzeniu ewentualnych roszczeń i w celu obrony naszych praw (w celu wykonywania praw przysługujących Spółkom z Grupy)
  • interesu w zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeb Spółki wynikających z przepisów prawa (w celach dowodowych);
  • interesu w informowaniu Cię o nowych ofertach pracy, organizowanych przez nas eventach oraz aktualności z życia Spółki (w celu utrzymywania bieżącej relacji z Tobą), jeżeli wyraziłeś chęć udziału w przyszłych rekrutacjach i otrzymywania od nas tego rodzaju informacji.

Podanie przez Ciebie danych osobowych określonych w formularzu i zawartych w CV jest konieczne dla rozpatrzenia Twojego zgłoszenia do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi nam ocenę twojego zgłoszenia i w konsekwencji nie będziemy mogli zaprosić Cię do udziału w rekrutacji.

Odpowiedzialność współadministratorów

Bardzo często Spółki z Grupy poszukują jednocześnie rekrutację osób o bardzo zbliżonych kwalifikacjach, na podobne stanowiska. W związku z tym, proces rekrutacyjny jest mocno scentralizowany, a Spółki z Grupy działają jako współadministratorzy Twoich danych osobowych. W rezultacie, w drodze wzajemnych ustaleń, Spółki z Grupy określiły odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wykonywania obowiązków administratora danych, wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności, Spółki z Grupy ustaliły, że Daftcode Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za:

 • zbieranie na rzecz współadministratorów zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji oraz prowadzenia komunikacji
 • spełnianie obowiązku informacyjnego w imieniu wszystkich współadministratorów
 • zapewnianie podstawy prawnej przekazywania danych poza EOG, jeżeli Spółki z Grupy zdecydują się powierzyć przetwarzanie danych zawartych w bazie HR podmiotowi w państwie trzecim
 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzane jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach procesów rekrutacyjnych
 • występowanie w charakterze wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą

W pozostałym zakresie Spółki z Grupy samodzielnie wypełniają swoje obowiązki jako administratorzy danych.

Twoje Prawa

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które prowadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – możesz tego dokonać poprzez przesłanie wiadomości e - mail na adres privacy@daftcode.pl. W takim wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Spółek z Grupy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź też gdy konieczność przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres rozpatrywania zgłoszeń do udziału w procesie rekrutacji a także po jego zakończeniu, przez okres, który ustalamy na podstawie następujących kryteriów:

 • czy będziemy w przyszłości rekrutować na podobne stanowiska, które mogą Cię zainteresować
 • czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji
 • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Twoje dane będą usuwane w przypadku wycofania przez Ciebie zgody/zgód na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy ustalimy, że Twoje dane się zdezaktualizowały, bądź nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np.: gdy przestaniesz wyrażać chęć udziału w naszych przyszłych rekrutacjach).

Spółki z Grupy nie udostępniają Twoich danych innym podmiotom, choć w pewnych okolicznościach Spółki z Grupy mogą być zobowiązane do przekazania Twoich danych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), jeżeli zostanie do nas skierowane takie żądanie, o ile istnieje podstawa prawna udostępnienia takich danych (np.: nakaz sądowy).

Powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych podmiotom, które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz dostarczają oprogramowanie do zarządzania procesem rekrutacji (np.: do zarządzania bazą HR). W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Spółka zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, w postaci wyboru podmiotu certyfikowanego w ramach programu Privacy Shield (w przypadku transferu danych do USA), bądź podpisania umowy w formie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ponadto informujemy, że masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim jest ono oparte na prawnie uzasadnionym interesie;
 • przenoszenia danych do innego administratora; oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzoru.